• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/groups/2275680172715154/?ref=share
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905534993388
 • https://twitter.com/tamkfed
 • https://www.instagram.com/invites/contact/?i=4e9ryh3f40m8&utm_content=6ri4yq0

   • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Fetih Yaşar İle Kahvaltı
  • Sayın Yenimahlle Başkanımızın Federasyon Üyelerimiz İçin Vermiş Oldukları Kahvaltı

Yargıtay Kararları 3

YARGITAY KARARLARI ile ilgili görsel sonucu

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

2017/3122 E.  ,  2018/14232 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 


A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 01/01/2013-06/06/2013 tarihleri arasında önceleri moto-kurye sonradan vardiya müdürü olarak çalıştığını, 06/06/2013 tarihinde müvekkilinin işyerinde iş güvenliğine aykırı hareket eden arkadaşını uyarması üzerine bölge müdürünün müvekkiline “Kendini toparla yoksa S…Git” diyerek müvekkilinin şahsına hakaret edip iş akdini haksız olarak feshettiğini ve iş akdi haksız olarak feshedildiği halde kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini, müvekkilin davalı iş yerinde Cumartesi-Pazar dahil haftanın 6 günü saat 09.30’dan gece saat 22.00’ye kadar 1200,00-TL ücret mukabilinde çalıştığını ve fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini, yine ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödenmediğini, yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmadığı ve ücretinin ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir. 


B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının 28/12/2012-16/06/2015 tarihleri arasında müvekkil Şirket nezdinde vardiya müdürü olarak çalıştığını, davacının 06/06/2015 ila 16/06/2015 tarihleri arasında mazeretsiz ve izinsiz olarak işine devam etmemesi nedeniyle iş akdinin müvekkili tarafından 4857 Sayılı Kanun’un 25/II-g maddesi kapsamında haklı nedenle feshedildiğini, üç vardiya halinde çalışan müvekkil şirketin şube çalışanlarının fazla mesai yapmalarının mümkün olmadığını, maaş ödeme dökümlerine bakıldığında, davacının müvekkil şirketten fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının bulunmadığının görüleceğini ve iş akdinin feshiyle birlikte davacının kullanmamış olduğu yıllık izin ücretlerinin karşılığı bordroya tahakkuk ettirilerek kendisine ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.


C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak ve davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 


D) Temyiz:
Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.


E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin ise aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacının fazla mesai yapıp yapmadığı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Söz konusu alacağın varlığını ispat yükü davacıda olup, davacı delil olarak tanık beyanlarına dayanmıştır. İşçinin ... olgusunun tespitinde işyerinde veya komşu işyerinde çalışanların tanıklığı önemli olduğu gibi tanık olarak dinlenecek kişinin tanıklığına güveni etkileyebilecek bir durumun olup olmadığı da araştırılmalıdır.
Diğer taraftan 6100 HMK.’un tanıkla ilgili hükümleri incelendiğinde, 240/1 maddesinde “Davada taraf olmayan kişiler tanık olarak gösterilebilir”, 250. maddesinde “Tanığın davada yararı bulunmak gibi tanıklığının doğruluğu konusunda kuşkuyu gerektiren sebepler varsa, bunu iki taraftan biri iddia ve ispat edebilir” ve 254. maddesinde ise “Dinleme sırasında öncelikle tanıktan adı, soyadı, doğum tarihi, mesleği, adresi, taraflarla akrabalığının veya başka bir yakınlığının bulunup bulunmadığı, tanıklığına duyulacak güveni etkileyebilecek bir durumu olup olmadığı sorulur” kurallarına yer verilmiştir. 
Dairemizin istikrarlı uygulaması gereği, davalı aleyhine dava açanlar tanık olarak dinlenmiş ise bu işçilerin tanıklıklarına ihtiyatlı yaklaşılması gerekir. Bu beyanlar diğer yan delillerle birlikte değerlendirilerek, sonuca gidilmelidir.
Somut uyuşmazlıkta, davacı iddiasını ispat bakımından beş tanık dinletmiş olup bu tanıkların dördü Dairemizce aynı gün temyiz incelemesi yapılan dosyalarda benzer iddia ve taleplerle davalı işverene karşı dava açan kişiler oldukları anlaşılmıştır. Davalı işverene karşı açtığı dava bulunmayan davacı tanığı Onur ise ... saatleri ile ilgili saat veremeyeceğini beyan etmiştir. Ayrıca, Dairemizce aynı gün temyiz incelemesi yapılan Dairemizin 2017/3120 ve 3121 esas sayılı dosyalarında, dinlenen davacı tanıklarından Berat ve Bahadır’ın fazla mesai talepleri, moto-kurye olarak çalışan işçilerin üçlü vardiya sistemiyle çalıştıkları gerekçesiyle reddedilmiştir. Fazla mesai ... iddiası husumetli tanık beyanları dışında başkaca yan delillerle desteklenmediğinden, bu alacak kaleminin reddi yerine kabulü hatalıdır. 
3- Hüküm altına alınan tazminat ve alacakların net mi, yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesi HMK.nun 297/2. maddesine aykırı olup, bu durumun infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi bozmayı gerektirmiştir.


F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02/07/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

2013/15927 E.  ,  2015/12394 K.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I 

A)Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı, davalı işyerinde 10/04/2006 tarihinde moto kurye olarak çalışmaya başladığını, 13/12/2010 tarihinde iş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini, iş akdinin haksız feshi üzerine ...’ne müracaatta bulunduğunu, son aylık ücretinin 1.548,35 TL olduğunu, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 


B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının 10/04/2010 tarihinden iş akdinin feshedildiği 13/12/2010 tarihine kadar davalı şirkette motokurye olarak çalıştığını, davalı şirketin diğer bir işçisi ... ile birlikte şube şefi hakkında küfür ettiğini ve uygunsuz sözler söylediğini, ayrıca işyeri koşullarına aykırı ve disiplinsiz davranışlarının da tespit edildiğini, bu durumun davacıya ihtar edildiğini ve bu konu hakkında yazılı savunmasının istendiğini, ancak, davacının tebliği imzalamasına rağmen yazılı savunma vermekten kaçındığını, davacının ve diğer çalışan ...’ın iş akitlerinin, İş Kanunu’nun 25/2-d bendi uyarınca haklı nedenle 13/12/2010 tarihinde feshedildiğini beyanla, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2-d bendi uyarınca söz konusu ihtarnamenin, davacıya tebliğ edildiğinin tespit olunamadığı, davalı tanığı ...'in duyuma ilişkin beyanı olduğu, yine davalı tanığı ...'ün davacının patron ve çalışanlara karşı bir beyanının olmadığı beyanları karşısında iş akdinin feshinin haklı olmadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 


D) Temyiz:
Kararı davalı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir. 


E) Gerekçe: 
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
2- Davacı iş akdinin davalı işverence haksız şekilde feshedildiğini iddia etmiştir. Davalı işveren davacının ve diğer çalışan ...’ın iş akitlerinin, İş Kanunu’nun 25/2-d bendi uyarınca haklı nedenle 13/12/2010 tarihinde feshedildiğini savunmuştur. 
Bu dosyada yer alan tanık beyanları ile diğer çalışan ...’ın .... İş Mahkemesi 2013/ 299 E. – 2013 /95 karar sayılı dosyasındaki tanık beyanları, olaya ilişkin iş yeri tutanakları, davalı tanığı ...’ın olayın hemen akabinde verdiği el yazısı ile düzenlenen belge uyarınca davacının ... ile birlikte şube ( depo) şefine hakaret ettiği ve davalı işverenin feshinin bu nedenle haklı olduğu anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 


F) Sonuç: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 30.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

2014/2351 E.  ,  2015/12409 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I 

A)Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı, davalı işyerinde 10/05/2005 tarihinde moto kurye olarak işe başladığını, 13/12/2010 tarihinde iş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini, davalının feshi ihbar yazısında göstermiş olduğu gerekçenin gerçek dışı olduğunu, iş akdine son vermek için davalı tarafça uydurulduğunu, davacının son aylık ücretinin 1,577 TL olduğunu iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 


B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının 10/05/2005 tarihinden 13/12/2010 tarihine kadar şirkette işçi olarak çalıştığını, davacının ... isimli başka bir işçi ile birlikte şube müdürüne küfür ettiklerini, Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarına göre işçinin amiri konumundaki çalışmakta olan bir diğer işveren işçisine karşı uygunsuz sözler söylemesi ve hakaret etmesinin işveren açısından haklı fesih sebebi oluşturduğunu, bu yüzden kıdem ve ihbar tazminatı alacağına ilişkin davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 


C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, dosya kapsamından ve dosyaya sunulan ... İş Mahkemesindeki tanıkların, dosyaya sunulan tutanaklarda belirtilen beyanları arasında çelişkiler olduğu anlaşılmıştır. .. . İş Mahkemesinin 2011/225 esas sayılı dosyasında tanık ..., davacının tanık ...'a küfür ettiğine dair beyanda bulunmamış, tanık ...' da davacının işyerinde kendisine yönelik olarak küfürlü sözler söylediğine dair açıkça beyanda bulunmamış, tanık ... de burada verdiği ifadesinde davacı ...'nun küfür ettiğine yada duyduğuna dair açıkca bir beyanda bulunmamıştır. Ayrıca davalı işyerinde en küçük sorunlarda bile çalışanlardan ve bu dosyaya mahsus olmak üzere özellikle davacıdan savunma istedikleri, davacı tanığı ...'in de aynı gerekçelerle işten çıkarıldığı, işyerinde çalışanlar üzerinde bir çeşit baskı kurulmaya çalışıldığı, dinlenen tanıkların halen davalı işyerinde çalışıyor oldukları, davacı motor kurye olduğu halde işyerinde işi haricinde çöp toplama işi dahil her işin yaptırıldığı anlaşıldığından, davalının davacının iş aktini haklı nedenle fesh ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı anlaşıldığından, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. 


D) Temyiz:
Kararı davalı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir. 


E) Gerekçe: 
Davacı iş akdinin davalı işverence haksız şekilde feshedildiğini iddia etmiştir. Davalı işveren davacının ve diğer çalışan ...’ın iş akitlerinin, İş Kanunu’nun 25/2-d bendi uyarınca haklı nedenle 13/12/2010 tarihinde feshedildiğini savunmuştur. 
Bu dosyada yer alan tanık beyanları ile diğer çalışan ...’ın ... İş Mahkemesi 2011/225 E. – 2013 /532 karar sayılı dosyasındaki tanık beyanları, olaya ilişkin iş yeri tutanakları, davalı tanığı ...’ın olayın hemen akabinde verdiği el yazısı ile düzenlenen belge uyarınca davacının ... ile birlikte şube ( depo) şefine hakaret ettiği ve davalı işverenin feshinin bu nedenle haklı olduğu anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 


F) Sonuç: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 30.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yorumlar - Yorum Yaz
T.B.M.M Soru Önergesi

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret18501
Anket
Federasyonumuzun Çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz?
Hava Durumu
Saat
İnternet Kanunu