• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/groups/2275680172715154/?ref=share
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905534993388
 • https://twitter.com/tamkfed
 • https://www.instagram.com/invites/contact/?i=4e9ryh3f40m8&utm_content=6ri4yq0

   • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Fetih Yaşar İle Kahvaltı
  • Sayın Yenimahlle Başkanımızın Federasyon Üyelerimiz İçin Vermiş Oldukları Kahvaltı

Yargıtay Kararları 5

YARGITAY KARARLARI ile ilgili görsel sonucu

T.C.
Yargıtay

21. Hukuk Dairesi

2015/18362 E.  ,  2015/20786 K.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Davacı, davalılardan işverenelere ait işyerlerinde geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalılardan Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.


K A R A R


Dava, davacının Aralık 2000-Mayıs 2004 tarihleri arasında kuruma bildirilmeyen ve Ocak-Aralık 2005, Ocak 2006, Ekim ve Kasım 2007 aylarında eksik olarak bildirilen hizmetleri ile prime esas kazançlarının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, davacının 1043795 sicil numaralı ... işyerinde 1061482 ve .... sicil numaralı .... işyerinde eksik gösterilen hizmetlerinin tespitine, davalı.... yanındaki çalışmaları tespit edilemediğinden bu davalı yönünden davanın reddine karar verilmiştir.
Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasa'nın 79/10. ve 5510 sayılı Yasa'nın 86/9. maddeleri bu tip hizmet tespiti davaları için özel bir ispat yöntemi öngörmemiş ise de, davanın niteliği kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği Yargıtay'ın ve giderek Dairemizin yerleşmiş içtihadı gereğidir. 
Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacı adına 24.05.2004 tarihinde... sicil numaralı......unvanlı işyerinden ve 06.06.2007 tarihinde... sicil numaralı....unvanlı işyerinden kuruma intikal eden işe giriş bildirgeleri bulunduğu,davacının hizmet cetvelinde 2004 yılı öncesinde kuruma bildirilen hizmet bulunmadığı, 24.05.2004-19.01.2006 arasında 1061482 sicil numaralı..... işyerinden ,06.06.2007-15.12.2007 tarihleri arasında... sicil numaralı.... işyerinden bazı aylarda 30 gün,bazı aylarda 15 gün üzerinden hizmetlerin bildirildiği, bir kısım dönem bordrolarının dosyada bulunduğu ,davacının davalı lokantada motosikletlikurye olarak çalıştığı, mahkemece davacının yasal asgari ücretin 1.908 katı ücretle çalıştığı kabul edilerek hüküm verildiği anlaşılmaktadır.
Yapılacak iş, davalı ... ile.... arasında işyeri devri olup olmadığını araştırmak, prime esas ücretin tespiti konusunda davaya konu döneme ait...sicil numaralı işyerinin de ücret bordrolarını celbetmek, ücret bordrolarının imzalı olup olmadığı,imzanın davacıya ait olup olmadığı üzerinde durmak, öncelikle yazılı somut delilleri araştırıp bunlara itibar etmek, yazılı delil bulunamaz ise işyerinin kapsam ve kapasitesini belirlemek, dönem bordrolarında kayıtlı diğer çalışanların beyanlarına başvurmak, işverenin yaptığı bildirimler ile çalışanların niteliklerini de karşılaştırarak, işverenin çalıştırdığı çalışanların kıdem ve pozisyonuna göre gerçek ücretleri üzerinden bildirilip bildirilmediği üzerinde durmak, davacının asgari ücret ile çalışması olağan olmayan nitelikli bir çalışan olup olmadığını, nitelikli bir işte çalıştırılıp çalıştırılmadığını belirlemek, asgari ücretle çalışmasının olağan olmadığı belirlendiği takdirde, işverenin aynı pozisyondaki çalışanlara ödediği ücretlerin gerçeğe uygun olup olmadığını değerlendirmek, bu bildirimlerin gerçeğe uygun olduğunun belirlenmesi halinde, bu ücretleri esas almak, benzer işi yapan işyerlerinden, ilgili meslek odasından emsal ücret araştırması yaparak, elde edilecek sonuca göre karar vermekten ibarettir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.


SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 23.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.
Yargıtay

23. Ceza Dairesi

2015/7451 E.  ,  2016/5117 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
HÜKÜM : Beraat 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık ...'nın 2008 ve 2010 yılları arasında katılan şirkette motosikletli kurye olarak çalıştığı, motosiklette bulunan ve benzinlikten ücretsiz benzin alınmasını sağlayan çipi işten ayrıldığı zaman iade etmediği ve suç tarihlerinde bu çiple benzin almak suretiyle katılanı borçlandırdığı, bu şekilde sanığın atılı suçu işlediği iddia olunan olayda, savunma, tanık anlatımları, bilirkişi beyanı ve tüm dosya kapsamına göre sanığın cezalandırılabilmesi için her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 25.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.
Yargıtay

15. Ceza Dairesi

2014/8999 E.  ,  2016/9247 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
HÜKÜM : Beraat

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanık hakkında verilen beraate ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın, 13/11/2003 yılından beri katılan firmada motosikletli kurye olarak çalıştığı, görev sırasında kullanması için... plakalı motosikletin şirket tarafından kendisine tahsis edildiği, şirkette aynı şekilde toplam 4 adet motosikletin bulunduğu, bunların bakımının yetkili servislerde yapıldığı, dışarıda herhangi bir yabancı parçanın takılmasının yasak olduğu, şirkette görev yapan 4 kuryenin 01/10/2010-31/12/2010, 01/10/2010-30/06/2011 ve 01/01/2010-30/06/2011 tarihleri arasındaki yakıt sarfiyatı oranlandığında sanığın aynı mesafeyi kateden diğer kuryelere nazaran 2 kat fazla yakıt sarfiyatının olduğunun tespit edildiği ve söz konusu motora yasak olmasına yetkili servis haricinde parça taktırdığı, sanığın bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğinin iddia edildiği olayda, dosya kapsamına göre sanığın atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmakla sanık hakkında verilen beraat hükmünde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin atılı suçun oluştuğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, 06.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.
Yargıtay

22. Hukuk Dairesi

2015/16593 E.  ,  2017/16240 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı vekili, müvekkilinin motosikletli kurye olarak çalıştığını, çalıştığı fazla saatlerin ücretlerinin ödenmediğini, hafta sonu, resmi bayram tatili ve yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini,iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesini haksız olarak feshettiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak,yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Islahın süresinde yapılıp yapılmadığı ihtilaflıdır.
6100 sayılı HMK’nun 181 inci maddesinde, “(1) Kısmen ıslaha başvuran tarafa, ıslah ettiği usul işlemini yapması için bir haftalık süre verilir. Bu süre içinde ıslah edilen işlem yapılmazsa, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir.” hükmü bulunmaktadır. Bu yasa maddesine göre ıslahın 1 haftalık sürede yapılması gerekmekte olup yasa maddesindeki 1 haftalık süre kanundan kaynaklanan kesin süredir.
Somut olayda, mahkeme, kısmi dava olarak açılan davada, davacı vekiline ıslah için 10.01.2014 tarihinde süre vermiş, ıslah ise 1 haftalık süre geçtikten sonra 10.02.2014 tarihinde yapılmıştır. Bu itibarla süresinde yapılmayan ıslaha değer verilmesi hatalı olmuştur. 
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06/07/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.
Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2015/17222 E.  ,  2018/9649 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı işyerinde müdür yardımcısı olmasına rağmen motor kurye olarak çalıştırıldığını, 26.05.2011 tarihinden, iş akdinin haksız olarak feshedildiği 05.12.2013 tarihine kadar kesintisiz çalıştığını, iş akdinin yol paralarının kesilmesi, fazla mesai, genel tatil ücretlerinin eksik ödenmesi, hafta tatillerinde çalıştırılması ve iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması talepleri nedeniyle işveren tarafından fesih edildiğini ileri sürerek yol ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, bakiye genel tatil alacağı, bakiye hafta tatili alacağı, fazla mesai alacağını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının davalı şirkette 26.05.2011 tarihinde motosikletli kurye olarak çalışmaya başladığını, 05.12.2013 -10.12.2013 tarihleri arasında mazeretsiz olarak işe gelmemesi üzerine, davacıya ... 26. Noterliğinin 10.12,2013 tarihli ihtarnamenin gönderilerek, gelmediği günlerle ilişkin mazeretinin bildirmesinin, aksi takdirde iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedileceğinin ihtar edildiğini, davacının mazeret bildirmeksizin devamsızlığının devam etmesi üzerine, ... 26. Noterliğinin 13.12.2013 tarihli ihtarnamesi ile iş akdinin feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı tarafca fesih nedeni olarak ileri sürülen devamsızlık olgusunun ve feshin haklı olduğu olgusunun ispat edilemediği, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağının bulınduğu gerekçesiyle bu taleplerin kabulüne, davacının hafta tatilinde çalıştığı ve yol ücreti alacağı olduğu ispatlanamadığı gerekeçsiyle bu taleplerin reddi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir. 
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2- Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen durumlarda, parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu şekilde bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına düşecek bir saatlik normal ücretin yüzde elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmibeş fazlası ise fazla sürelerle çalışma ücretidir. İşçinin parça başı ücreti içinde zamsız kısmı ödenmiş olmakla, fazla çalışma ücreti sadece yüzde elli zam miktarına göre belirlenmelidir. 
Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi işyerlerinde müşterilerin hesap pusulalarına belirli bir yüzde olarak eklenen paraların, işverence toplanarak işçilerin katkılarına göre belli bir oranda dağıtımı şeklinde uygulanan ücret sistemine “yüzde usulü ücret” denilmektedir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde fazla çalışma ücreti, 4857 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde öngörülen yönetmelik hükümlerine göre ödenir. İşveren, yüzde usulü toplanan paraları işyerinde çalışan işçiler arasında, Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre eksiksiz olarak dağıtmak zorundadır. Fazla çalışma yapan işçilerin fazla çalışma saatlerine ait puanları normal çalışma puanlarına eklenir (Yönetmelik Md. 4/1.). Yüzdelerden ödenen fazla saatlerde, çalışmanın zamsız karşılığı ile zamlı olarak ödenmesi gereken ücret arasındaki fark ödenir. Zira yüzde usulü ödenen ücret içinde fazla çalışmaların zamsız tutarı ödenmiş olmaktadır. Yapılan bu açıklamalara göre; yüzde usulü ya da parça başı ücret ödemesinin öngörüldüğü çalışma biçiminde fazla çalışmalar, saat ücretinin % 150 zamlı miktarına göre değil, sadece % 50 zam nispetine göre hesaplanmalıdır. 
Somut uyuşmazlıkta, fazla mesai ücretinin hesaplanması açısından, davacının yaptığı hizmete göre prim de aldığı anlaşılmaktadır. Bu primlerin fazla mesai ücretinden düşülmeyerek prim mahsubu yapılmaksızın fazla mesai ücretinin hesaplanarak sonuca gidilmesi doğru ise de ; davacının fazla mesai ücretinin normal saat ücretinin prim olarak ödendiğinin kabulü ile fazla mesaisinin sadece %50 zamlı kısmının hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken %150 zamlı kısmının hesaplanarak hüküm altına alınması hatalıdır.
3-Davacının yol ücreti talebi açısından, davacının aylık brüt ücretinin 1.260,00 TL. olduğu, iş akdinde fazla çalışma ücretinin de bu ücrete dahil olduğu belirtilmekle birlikte bu aylık maktu ücretin içinde yol parasının olduğu yer almamıştır.
Davalı vekili cevap dilekçesinde, davacının işe başladığı tarihte ödenmekte olan yol parasının 01/01/2013 tarihi itibariyle kaldırılarak tüm çalışanların brüt maaşlarına eklenerek ödenmeye başladığını savunmuştur.
Davacının brüt ücreti ile brüt asgari ücret arasındaki farkın az oluşu ve yukarıda sayılan diğer hususlar da nazara alındığında, davacıya yol parasının ödenmesi gerektiği, fakat yol parasının ödendiğinin davalı tarafından yazılı belge ile ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle tanıklar gerekirse yeniden dinlenerek aylık yol parasının miktarı tespit edilerek yol parasının ve kıdeme esas giydirilmiş ücretin yeniden belirlenerek hüküm altına alınması gerekmektedir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgiliye iadesine, 30.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yorumlar - Yorum Yaz
T.B.M.M Soru Önergesi

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret18502
Anket
Federasyonumuzun Çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz?
Hava Durumu
Saat
İnternet Kanunu