• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/groups/2275680172715154/?ref=share
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905534993388
 • https://twitter.com/tamkfed
 • https://www.instagram.com/invites/contact/?i=4e9ryh3f40m8&utm_content=6ri4yq0

   • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Fetih Yaşar İle Kahvaltı
  • Sayın Yenimahlle Başkanımızın Federasyon Üyelerimiz İçin Vermiş Oldukları Kahvaltı

Yargıtay Kararları 6

YARGITAY KARARLARI ile ilgili görsel sonucu

T.C.
Yargıtay

17. Hukuk Dairesi

2015/12504 E.  ,  2018/6358 K.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan yargılaması sonucunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı vekili, davalılardan ...'in diğer davalı ... Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nde motosikletli kuryeolarak çalıştığını, 26.09.2007 tarihinde sevk idaresindeki diğer davalı ... Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin maliki bulunduğu ... plakalı motosikletle seyir halindeyken hızlı ve dikkatsiz kullanım sonucu kaldırımda ayakkabılarını boyatan müvekkili ...’a çarptığını ve sol ayak kaval kemiğinin kırılmasına sebebiyet verdiğini, davalının olayda tam kusurlu olduğunu, ceza yargılamasının devam ettiğini, diğer davalı şirketin istihdam ettiği kişinin eylemlerinden kusursuz sorumlu olduğunu, ayrıca motosikletin sahibi olduğu için de araç işleteni olarak da sorumluluğu olduğunu, yaşanan kaza ve yaralanma nedeniyle 10.000,00 YTL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı ... Gıda Turizm vekili, müvekkil şirketin işçisi olan diğer davalı ...'in hızla gelen araçtan kaçmak maksadı ile motorsikletini direksiyon selesinden tutup havaya kaldırmak suretiyle kaldırıma kaçırmak amacı ile kaldırdığında o sırada kaldırımın yola yakın kısmında ayakkabı boyatan şahsa dokunmasına sebep 
olduğunu, kazanın gerçekleştiği yerin, oluş şeklinin ve davacının ve diğer davalı motosiklet sürücüsünün olaydaki kusurunun ne olduğunun mahkemece keşfen bilirkişi incelemesi ile belirlenmesi gerektiğini, davacının daha önceden ayağının kırıldığı ve ayağında platin takılı olduğunun beyan edildiğini, talep ettiği manevi tazminat miktarının fahiş olduğunu belirterek müvekkili hakkında açılmış davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ..., davacının açtığı manevi tazminat davasını ve faiz talebini kabul etmediğini, bu miktarda malvarlığının olmadığını ve ödeme gücü bulunmadığını, kendisine kasti olarak zarar vermediğini, tedavi evraklarının getirtilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama, toplanan deliller, film ve grafiler ile celp edilen ceza dosyası ve kapsamına göre açılan davanın kısmen kabulüyle 5.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, dair karar verilmiş; hüküm, davalı ... Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı ... Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 
2-Somut olayda, mahkemece kısa kararda 5.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden tahsil tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine dair karar verilmişken gerekçeli kararda faizin alınmasına karar verilmişken hüküm fıkrasında davanın kısmen kabulüyle 5.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine şeklinde yazılarak kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki oluşturulmuş ise de asıl olan kısa kararda faizin belirtilmiş olması, maddi hata sonucu gerekçeli kararın hüküm fıkrasında unutulmuş olması nedeniyle, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) geçici 3/II. maddesi delaletiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun (HUMK) 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 1) nolu bendindeki "tazminatın" kelimesinden sonra ve "davalılardan" kelimesinden önce gelmek üzere "dava tarihinden tahsil tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte" ibarelerinin yazılmasına ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti.'ye geri verilmesine 25/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.
Yargıtay

15. Ceza Dairesi

2015/9737 E.  ,  2018/5419 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
HÜKÜM : TCK'nın 155/2, 62/1, 52/2. maddeleri gereğince mahkumiyet

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın, katılanın işlettiği, pide ve kebap salonunda motosikletli kurye olarak çalışmaya başladığı ilk gün siparişleri teslim etmesi sonucu müşterilerden tahsil ettiği toplam 295 TL’yi işyerine teslim etmeyerek, bir daha kendisine ulaşılamadığı bu şekilde sanığın hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği iddia edilen olayda; sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunması, katılan beyanları ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Sanık hakkında TCK'nın 53/1. maddesinde öngörülen güvenlik tedbirlerine hüküm olunmamış ise de, 5237 sayılı TCK'nın 53. Maddesi uyarınca sanığın belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasının kasten işlenen suçtan dolayı hapis cezası ile cezalandırılmanın kanuni sonucu olması nedeniyle infaz aşamasında gözetilmesi olanaklı görüldüğünden, bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanığın herhangi bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 10/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yorumlar - Yorum Yaz
T.B.M.M Soru Önergesi

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret18503
Anket
Federasyonumuzun Çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz?
Hava Durumu
Saat
İnternet Kanunu