• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/groups/2275680172715154/?ref=share
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905534993388
 • https://twitter.com/tamkfed
 • https://www.instagram.com/invites/contact/?i=4e9ryh3f40m8&utm_content=6ri4yq0

   • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  • Fetih Yaşar İle Kahvaltı
  • Sayın Yenimahlle Başkanımızın Federasyon Üyelerimiz İçin Vermiş Oldukları Kahvaltı

FEDERASYONUMUZUN TÜZÜĞÜ

MKDF - Motosikletli Kurye Dernekleri Federasyonu TÜZÜĞÜ

Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Madde 1-

Federasyon adı : Tüm Anadolu Federasyonu "

Federasyonun kısa adı : MKDF

Federasyonun merkezi : Federasyon Merkezi Ankara 'dır.

Federasyonun Amacı

Madde 2-

Kuruluş amaçları benzer olan Motosikletli kurye derneklerinin üyeliği ile kurulan bu federasyon, bir taraftan üye derneklerin koordinasyonu ve işbirliğini en üst düzeye çıkarırken, diğer taraftan mesleki yoğunluğu bulunan bölgelerde yeni derneklerin kurulmasını teşvik ve organize ederek mesleki bir sivil toplum örgütü olarak çalışacaktır. Meslek olarak,  motosikletli kuryelik teşvik edilirken, diğer taraftan mesleki çalışma ve yaşam şartlarının en üst düzeye çıkarılması için çaba harcanıp, var olan yapı, sosyal, teknik, kültürel bir insan potansiyeli yaratmak için kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak, güç birliği sağlanacak ve ortak çalışma zemini oluşturulacaktır.

Mesleki çalışma aracı olan motosikletin daha ekonomik temini ve bakımı ile birlikte, sürüş eğitimleri ile beraber sosyal ve kültürel eğitimler için üniversiteler, kamu kurum ve özel kuruluşlar ile ilişkiler kurmak, birlikte çalışmalar yürütmek,  mesleki çalışma koşulları ve buna bağlı ücretlendirme ile mesleki yeterlilik konularında ilgili sosyal güvenlik kurumları ve kuruluşları ile ilişkiler kurarak birlikte çalışmalar yaparak mesleki standardının oluşturulmasını sağlanmak. Mesleki kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri kurup, geliştirmek.

Madde 3- Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı

 1. Toplumu oluşturan bireylerimizin her türlü farklılığının toplumsal zenginliğimizi oluşturduğu inancıyla hiçbir siyasi görüş etnik köken, dil, din ve mezhep ayrımı yapmadan bireylerimizin aynı kültürel değerleri paylaştıkları ve aynı kaderde birleştikleri gerçeğinden ayrılamamak

 2. Her alanda ve her konuda sosyal dayanışmaya sevgi barış ve kardeşliği özendirmeyi desteklemeyi ve örnek almayı kabul etmek

 3. Meslektaşlarımızın çağdaş eğitim ve öğretime ulaşmasını sağlamak ve yapılan çalışmalara destek vermek

 4. Mesleki ve toplumumun kültürel değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve tanıtımına yönelik konferans seminer sergiler kurslar açmak ve düzenlemek

 5. Mesleki kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba göstermek

 6. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kurumlarıyla iş birliği yapmak

 7. Toplumda mesleki sevginin gelişmesi için çalışmalar yapmak

 8. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarına göre dengeli bir ücretlendirme ve çalışma koşulları sağlanması konusunda çaba göstermek, bölgesel ve sektörel çalışmalar yapmak

 9. Meslektaşlarımızın birbirleriyle ve kamu kesimiyle ilişkilerinin uyum içinde yönetilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, eğitimler için kurslar düzenlemek.

 10. İnsan kaynakların ve doğal kaynakların en etkin biçimde değerlendirilmesi verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın oluşturulmasını hedef alan politikalar geliştirmek

 11. Mesleki görüş ve öneriler geliştirmek bunları resmi ve özel kişilere ve kamuoyuna iletmek.

 12. Üyelerimiz arasında dayanışmayı sağlamak için sosyal, kültürel ve ekonomik yardımlaşmayı geliştirmek.

 13. Meslektaşlarımız içinde bulunan ihtiyaç sahipleri için sünnet, nişan, düğün, maddi yardım vesaire konularındaki ihtiyaçlarında yardımlarda bulunmak.

 14. Tüzükte yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 15. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 16. Tüzükte yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için federasyonun ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

 17. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları işletmek, tefriş etmek,

 18. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 19. Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 20. Uluslararası faaliyette bulunmak, amaca yönelik yurt dışındaki federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 21. Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı federasyonlarla işbirliği yapmak, yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımlarda bulunmak,

 22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 23. Kendi bünyesinde rehberlik servisi ve eğitim kursları açmak, danışmanlar istihdam etmek.

 24. Federasyona gelir temin etmek veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır.

 25. Ulusal ve uluslararası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar.

 26. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir.

 27. İmkânlar ölçüsünde ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek.

 28. Federasyon amacına hizmet edecek matbuat, sinema filmi, TV filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, gibi Sportif faaliyetleri yapar veya yaptırır. Amacını gerçekleştirecek tüm çalışmalarında İnternet ortamından istifade eder.

 29. Federasyon adına bildiri, beyanname vererek, gazete, dergi vs. benzeri yayınlar çıkarır. İlgili olduğu sorunlar ve konular üzerine raporlar çıkartır ve yayınlar.

 30. Federasyonun amacı ve faaliyet konusu ile sınırlı olmak üzere, aynı amaç ve faaliyet konusuna sahip diğer sivil toplum kuruluşlarıyla amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmeye yönelik işbirliği yapmak.

 31. Federasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

 32. Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer federasyonlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

 33. Uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele etmek. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklara bulaşmasını önlemek için çalışmalarda bulunmak.

 34. İnsanlarımızı bilinçlendirerek çevreye karşı duyarlı olmalarını sağlamak. Ağaçlandırma faaliyetlerine katılarak ağaç dikmek, ormanlarımızın korunması hususunda çalışmalar yapmak.

 35. Şehit ve gazilerimiz ve aileleri ile ilgilenmek, onların sorunları konusunda çalışmalar yapmak.

 36. Ülke genelinde İş ve Ekonomi hayatının iyileştirilmesi ve istihdam yaratmak için çalışmalar yapmak,

 37. Engelli vatandaşlarımız arasında sosyal, ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

 38. Yurtiçinden ve yurtdışından İzmir’e göç etmiş vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik için dayanışma adına sosyal ve kültürel alanda çalışmalar yapmak,

 39. Milli felaketler oluşması durumunda yardımlaşma ve dayanışma bilincinin oluşturarak her türlü yardımı gönüllülük esasında yapmak,

 40. Düşünce, çocuk-aile ve gençlik kulüpleri kurar, ilgi alanlarda çözümler üretir,

Federasyonun Faaliyet Alanı

Federasyon; sosyal, kültürel, ekonomi ve eğitim alanında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4-

Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan dernekler federasyona üye olma hakkına sahiptir.

Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Federasyonun asıl üyeleri, federasyonun kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen derneklerdir.

Federasyona maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Federasyona üye derneklerin kuruluş amaçlarına göre yaptığı çalışmalar ve faaliyetler federasyonu bağlamayacaktır.

Üyelikten Çıkma

Madde 5-

Her üye dernek yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üye derneğin federasyondan ayrılma hükmü bulunan genel  kurul kararı ile birlikte istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6-

Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-30 gün ara ile yazılı iki  ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Aktif siyaset yapan federasyon üyeleri üyelikten istifa etmek zorundadırlar.

Federasyon üyeliğinden çıkarılan federasyon genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

Federasyon Organları

Madde 7-

Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu

Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 8-

Genel kurul, federasyonun en yetkili karar organı olup; federasyona bağlı dernekler, 7 asil ve 7 yedek üye ile federasyon genel kurulunda temsil olunurlar.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 5

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Federasyon organlarının seçilmesi,

2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Federasyonun uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

11- Federasyonun fesih edilmesi,

12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

15-Federasyon gerekli görülmesi halinde istediği il ve ilçede temsilcilik açar.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-

Yönetim kurulu (5) asıl ve (5)yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12- Federasyon adına yapılacak olan açıklamalar federasyon başkanı veye genel sekreter tarafından yapılır. Yapılacak olan açıklamalar federasyon yönetim kurulu onayı ile yapılır.

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 11-

Federasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Federasyonun yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

Merkez görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar. Mevzuatta federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12-

Denetim kurulu, (3) asıl ve ( 3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.  

Federasyonun Gelir Kaynakları

Madde 13-

Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üye derneklerden  aylık olarak 50.00 TL aidat alınır. (Yıllık 600,00 TL)Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Derneklerin, federasyonların ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.

Federasyon Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14-

Defter tutma esasları; Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 8

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15-

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Federasyonun Borçlanma Usulleri

Madde 16-

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

Federasyonun İç Denetimi

Madde 17-

Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gererçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 18-

Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde ................. federasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip federasyona devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Lokal ve Tesis Açma

Madde 19-

Federasyon, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 20-

Tüzük değişikliği, genel kurul kararıyla yapılır.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Hüküm Eksikliği

Madde 21-

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-

Federasyon tüzüğümüzde, 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre değişiklik yapılması nedeniyle federasyonu temsil edecek ve federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

FEDERASYON GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1. BAŞKAN :

2. BŞK. YRD. :

3. SAYMAN :

4. SEKRETER :

5. ÜYE :

İş bu federasyon tüzüğü 21(Yirmi bir) madde ve 1( Bir) geçici maddeden ibarettir

T.B.M.M Soru Önergesi

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret18502
Anket
Federasyonumuzun Çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz?
Hava Durumu
Saat
İnternet Kanunu